Bidragutredningen arbetar på
Utredningen kring föreningsbidragen i Borås går framåt. Nu kommer Fritids- och folkhälsonämnden få ta ställning till några förslag.
Man tittar bl.a. på grundbidragen som idag kan variera mellan 60 och 150 kr per medlem. Här vill man ha en likhetsprincip så alla får lika mycket. När det gäller lokalbidragen varierar ersättningarna idag mellan 450 och 800 kr per kvadratmeter. Det är knappast rättvist. Dessutom står många föreningslokaler ofta tomma och där vill man ha ett bättre utnyttjande.
En fråga handlar om ifall Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska ta över även bidragen till kulturföreningarna.
Aktivitetsbidrag går idag till barn- och unga. Är det också möjligt att utforma ett som går till äldre och funktionsvarierade?
Bidragen till barn- och ungdomsverksamhet står för nära tre fjärdedelar av alla bidrag. Här funderar man på att införa Riksidrottsförbundets åldergräns 7-25 år istället för som hittills 6-20. Det skulle missgynna föreningar med mycket verksamhet för barn 4-6 år, men gynna andra som har många unga vuxna mellan 20-25.
En ny modell för verksamhetsbidragen håller man på att titta på så att de ökar linjärt och ger större föreningar mer pengar per medlem eftersom man antar att större föreningar har högre kostnader.
Målet är att det ska finnas ett färdigt förslag i maj som ska gå ut på remiss. Då finns möjlighet för alla berörda föreningar att tycka till. Sedan ör planen att kommunstyrelse och fullmäktige ska ta ställning i oktober. Föreningsrådets arbetsgrupp får kontinuerlig information om utredningens gång.
Ansvariga tjänstemän är Malin Andersson,
malin.andersson@boras.se, och Hans Andersson, hans.andersson@boras.se.

Några nya länkar till matnyttiga sajter på nätet
Forum för idéburna organisationer med social inriktning har som värdegrund och idé  att sätta civilsamhället på den politiska agendan. De jobbar för ett fritt och självständigt civilsamhälle som har ett naturligt utrymme att verka i vårt samhälle. Det var inom Forum som idén om IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap utvecklades. 

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett nittiotal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. En viktig utgångspunkt i allt arbete är att det bygger på ett gemensamt ansvarstagande hos partnerorganisatio-nerna för det utvecklingsarbete som sker. Sedan 2018 drivs Ideell Arena som en ideell förening.

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. De gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.
Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och grundades av Amelie Silfverstolpe. Det är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

Nej till förstudie, men ja till att utveckla Träffpunkten till Föreningshus
Samrådet för Överenskommelsen behandlade vid sitt möte den 15 januari ett förslag från Föreningsrådet, Svenska Kyrkan, SISU och Social Ekonomi Sjuhärad. Det handlade om att genomföra en förstudie för att skapa ett Kompetenscenter för de idéburna organisationerna i Borås. Samrådet sa nej till förslaget bl.a. med hänvisning till att behovet hos de olika mindre organisationerna inte fanns tydligt formulerat. Däremot beslutade rådet att Träffpunkt Simonsland på sikt bör utvecklas till ett Föreningarnas Hus och att en arbetsgrupp ska bildas. Där ska ett kompetenscentrum finnas.

Hur ska det idéburna vara organiserat?
De idéburna organisationerna i Borås är många och av olika slag. Det finns stora och små organisationer med väldigt olika villkor. Hur ska vi kunna stärka hela sektorn och dess röst i samarbetet med Borås Stad?
Föreningsrådets styrelse har gjort research om hur det ser ut i andra kommuner. 
Resultatet presenterades vid ett arbetsmöte 28 maj. Vi kom fram till följande:
·       En gemensam webbportal.
·       Grafisk service till föreningar. 
·       En tjänst som Föreningssamordnare. 
·       På sikt: Träffpunkt Simonsland blir ett Föreningarnas Hus.
Vill du veta mer? Kontakta Anders Hjorth, hjortanders@hotmail.com,
0722-221789.

Överenskommelsen i Borås
I december 2016 tog Borås Stad beslut om den skrivning som vi alla varit med och bidragit till. Många föreningar har nu anslutit sig men många fler har chansen. Gå in på sidan. Titta på film och ta reda på vad som händer.
Överenskommelsen  
Facebook

Lyssna gärna på denna pod
Civilsamhälles podden